ἀποβαίνω

Validation

No

Last modification

Fri, 03/10/2023 - 20:03

Word-form

ἀποβάθρα

Transliteration (Word)

apobathra

Transliteration (Etymon)

apobainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *41

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Phrynichus

Ref.

Praeparatio sophistica, p. 19

Ed.

J. de Borries, Phrynichi sophistae praeparatio sophistica, Leipzig: Teubner, 1911

Quotation

Ἀποβάθρα· ἡ τῆς νεὼς ἔκβασις, δι’ ἧς εἴσιμέν τε καὶ ἔξιμεν. λέγεται δὲ ἀπὸ τοῦ ἀποβῶ ἀποβάθρα, οὐκ ἀπὸ τοῦ ἀποβαίνω, ὥσπερ ἀπὸ τοῦ κρεμῶ κρεμάθρα καὶ ἀλινδῶ ἀλινδήθρα.