ἀναβαίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 03/02/2023 - 22:23

Word-form

ἄμβων

Transliteration (Word)

ambōn

Transliteration (Etymon)

anabainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. *38

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976

Source

Etymologicum Genuinum

Ref.

alpha 613

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄμβων· ... παρὰ τὸ *βῶ βών, ὡς γηρύω Γηρυών, καὶ ἀνάβων καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄμβων· παρὰ τὸ ἄνω βαίνειν.