ἀράχνιον

Validation

No

Word-form

ἀναρριχάομαι

Transliteration (Word)

anarrichaomai

Transliteration (Etymon)

arachnion

Author

Aelius Herodianus

Century

2 AD

Source

scholia in Aristophanis Pacem

Ref.

Schol. in Arist. Pac. 70d

Ed.

D. Holwerda, Scholia in Vespas, Pacem, Aves et Lysistratam [Scholia in Aristophanem 2.2. Groningen: Bouma, 1982]: 1-182.

Quotation

καὶ τὸ ἀναρριχᾶσθαι δὲ τοῖς Ἀττικοῖς παρὰ τὸ ἀράχνιόν ἐστι γενόμενον, ἀραχνιῶ, καὶ ἐν ὑπερθέσει τῶν στοιχείων ἀναρριχῶ τοῦ μὲν ν εἰς τὴν χώραν τοῦ ρ τεθέντος, τοῦ δὲ [ι] ἀμοιβαίως [καὶ τοῦ ρ] εἰς τὴν χώραν τοῦ ν, τοῦ δὲ χ πλησίον τοῦ ω. ταῦτα Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ ‹ι›ϛ΄ τῆς καθόλου.