ῥῆξις

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 21:52

Word-form

ῥάχις

Transliteration (Word)

rhakhis

Transliteration (Etymon)

rhēxis

Author

Apollodorus of Athens

Century

2 BC

Reference

fr. 224

Edition

K. Müller, Fragmenta historicorum Graecorum (FHG) 1, Paris: Didot, 1853

Source

Etym. Magnum

Ref.

Etym. Magnum, Kallierges, p. 702

Ed.

T. Gaisford, Etymologicum Magnum, Oxford, 1848

Quotation

Ῥάχις: Ὡς μὲν Ἀπολλόδωρος, ἀπὸ τοῦ ῥῆξις εἶναι, καὶ τὰ δεξιὰ μέρη διακρίνειν ἀπὸ τῶν εὐωνύμων· ὡς δέ τινες, τράχις, διὰ τὴν τραχύτητα τῶν συνεστηκότων αὐτῇ κονδύλων· […] ἢ παρὰ τὸ ἐν αὐτῇ προσράσσειν πάντα τὰ πλευρά· 

ῥάσσω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 22:30

Word-form

ῥάχις

Transliteration (Word)

rhakhis

Transliteration (Etymon)

rhassō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, rho, p. 491

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Ῥάχις, παρὰ τὸ διαχωρίζειν τὰς ψιὰς ἀπ’ ἀλλήλων, […] παρὰ τὸ ἐν αὐτῇ τῆ ῥάχει προσράσσειν πάντα τὰ πλευρά.

ῥᾴδιος + ἔχω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 22:20

Word-form

ῥάχις

Transliteration (Word)

rhakhis

Transliteration (Etymon)

rhaidios + ekhō

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 210

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

ἔχει δὲ πάντας ῥᾷστα καὶ κρατεῖ ῥάχις

τραχύς

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 22:00

Word-form

ῥάχις

Transliteration (Word)

rhakhis

Transliteration (Etymon)

trakhus

Author

Orion?

Century

5 AD

Source

Meletius

Ref.

De natura hominis p. 91

Ed.

J. A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Ἡ δὲ ῥάχις ῥῆξις τίς ἐστι, τὰ δεξιὰ τῶν εὐωνύμων διαχωρίζουσα· ἢ διὰ τραχύτητα τῶν συνεστηκότων αὐτῇ κονδύλων· οἷον, τράχις καὶ ῥάχις·