χεῖλος

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 19:10

Word-form

χιλός

Transliteration (Word)

khilos

Transliteration (Etymon)

kheilos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, chi, p. 566

Ed.

F. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

ἐκ δὲ τοῦ χεῖλος γίνεται χιλὸς ἡ τροφὴ, ἡ ἐν τοῖς χείλεσι διδομένη