φημί

Validation

No

Last modification

Mon, 10/24/2022 - 11:00

Word-form

φωνή

Transliteration (Word)

phōnē

Transliteration (Etymon)

phēmi

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 99

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Φωνή, ὄνομα προσηγορικὸν, γίνεται δὲ παρὰ τὸ φῶ τὸ λέγω, ἐξ οὗ καὶ τὸ ΦΩ μέγα·

φαίνω

Validation

No

Last modification

Mon, 10/24/2022 - 11:00

Word-form

φωνή

Transliteration (Word)

phōnē

Transliteration (Etymon)

phainō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 195

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]

Source

Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam

Ref.

Scholia in Dionysii Thracis Artem grammaticam p. 181

Ed.

A. Hilgard, Grammatici Graeci, vol. 1.3, Leipzig: Teubner, 1901 (repr. Hildesheim: Olms, 1965)

Quotation

σχηματίζεται δὲ ἡ φωνὴ παρὰ τὸ φῶ, τὸ φαίνω, κατὰ πρόσληψιν συλλαβῆς τῆς νη γινομένη· φῶ φωνή· φαίνει γὰρ καὶ λαμπρῶς δηλοῖ τὰ ἐνθυμήματα

φάος + νόος

Validation

No

Last modification

Sun, 10/23/2022 - 14:20

Word-form

φωνή

Transliteration (Word)

phōnē

Transliteration (Etymon)

phaos + noos

Author

Theodosius

Century

4-5 AD

Source

Idem

Ref.

Peri grammatikēs p. 16

Ed.

K. Göttling, Theodosii Alexandrini grammatica, Leipzig: Libraria Dykiana, 1822

Quotation

Εἴρηται δὲ φωνὴ διὰ τὸ εἶναι φῶς νοῦ, ἤγουν ἡ τὰ ἐν τῷ νῷ φωτίζουσα· τὰ γὰρ ἐνδιάθετα καὶ κεκρυμμένα τοῦ νοῦ, φανερὰ ἡμῖν ἡ φωνὴ ἐμποιεῖ, καὶ τὰ νοήματα λαμπρῶς δείκνυσιν