γῶ (?) = χωρῶ

Validation

Yes

Word-form

γῆ

Transliteration (Word)

Transliteration (Etymon)

Author

Unknown

Century

6 AD

Source

John Philoponus

Ref.

On the Creation of the World 181.25-27

Ed.

H. Rabe, 1899 Teubner

Quotation

τοῦτο γὰρ αὐτῇ (τῇ γῇ) κυριώτατον ὄνομα καὶ τῇ φύσει πρέπον αὐτῆς· οἱ γὰρ διὰ τῶν ἐτυμολογιῶν φυσιολογοῦντες τὰ ὑποκείμενα τοῖς ὀνόμασι πράγματα παρὰ τὸ «γῶ» ῥῆμά φασιν, ὃ σημαίνει τὸ «χωρῶ», παρῆχθαι τὸ «γῆ» ὄνομα·