φάος

Validation

Yes

Word-form

φαντασία

Transliteration (Word)

phantasia

Transliteration (Etymon)

phaos

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Id

Ref.

De Anima III.3, 429a2-4

Ed.

G. P. Goold, The Loeb Classical Library, 1975.

Quotation

φαντασία ἂν εἴη κίνησις ὑπὸ τῆς αἰσθήσεως τῆς κατ’ ἐνέργειαν γιγνομένη. ἐπεὶ δ’ ἡ ὄψις μάλιστα αἴσθησίς ἐστι, καὶ τὸ ὄνομα ἀπὸ τοῦ φάους εἴληφεν, ὅτι ἄνευ φωτὸς οὐκ ἔστιν ἰδεῖν.