ὁλόομαι

Validation

Yes

Last modification

Wed, 03/02/2022 - 14:52

Word-form

ὠλέναι

Transliteration (Word)

ōlenē

Transliteration (Etymon)

holoomai

Author

Soranus of Ephesus

Century

2 AD

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, omega, p. 169

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὠλέναι. αἱ χεῖρες. ἀπὸ τοῦ δι’ αὐτῶν ὁλοῦσθαι τὰς πράξεις, τουτέστι, πληροῦσθαι. οὕτω Σωρανός.