δῶμα

Validation

No

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

dōma

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Reference

sigma 520, l. 15.

Edition

.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum, Leipzig 1818.

Source

Idem

Ref.

Idem

Ed.

Idem

Quotation

Σῶμα, οἱονεὶ δόμα τῆς ψυχῆς, ὅθεν καὶ σκήνωμα.

σῶος + αἷμα

Validation

No

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

sōs + haima

Author

Orion

Century

5 AD

Reference

Etymologicum (excerpta e cod. regio 2610) p. 183, l. 15

Edition

Koes, Orionis Thebani Etymologicum (ed. F.G. Sturz), Leipzig 1820

Source

idem

Ref.

idem

Ed.

idem

Quotation

Σῶμα· διὰ τὸ σῶον αἷμα.

ζάω

Validation

No

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

zaō

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Reference

Scholion 81, l. 12-14.

Edition

A. Ludwich, Die homerische Batrachomyomachia des Karers Pigres, Leipzig 1896.

Source

Idem

Ref.

Idem

Ed.

Idem

Quotation

ἢ ἀπὸ τοῦ ζῶ ζῶμα καὶ διαλύσει τοῦ ζ εἰς σ καὶ δ—τὸ γὰρ ζ ἐκ τούτων σύγκειται καὶ εἰς αὐτὰ πάλιν διαλύεται—καὶ ἐκβολῇ τοῦ δ σῶμα.

σῶος

Validation

No

Word-form

σῶμα

Transliteration (Word)

sōma

Transliteration (Etymon)

sōs

Author

Scholia in Lycophronem

Edition

E. Scheer, Lycophronis Alexandra, vol. 2, Berlin, 1958, schol. 41, l. 19.

Source

Idem

Ref.

Idem

Ed.

Idem

Quotation

σῶμα τὸ ζῶν παρὰ τὸ σῶον εἶναι