κῆρ + ἥδομαι

Validation

No

Last modification

Wed, 12/29/2021 - 12:35

Word-form

κέρδος

Transliteration (Word)

kendos

Transliteration (Etymon)

kēr + hēdomai

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Gudianum, kappa, p. 317

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κέρδος, παρὰ τὸ χεὶρ χερὸς χέρδος καὶ κέρδος· κυρίως δὲ τὸ διὰ τῶν χειρῶν διδόμενον ἐπ’ ὠφελείᾳ· ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ κέαρ[ον] καὶ τὸ ἅδω τὸ ἀρέσκω. τὸ τὴν ψυχὴν εὐφραῖνον· ἢ παρὰ τὸ κέαρ καὶ τὸ ἡδύ. 

χείρ + δίδωμι

Validation

No

Last modification

Wed, 12/29/2021 - 12:50

Word-form

κέρδος

Transliteration (Word)

kerdos

Transliteration (Etymon)

cheire + didōmi

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym Gudianum, kappa, p. 317

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κέρδος, παρὰ τὸ χεὶρ χερὸς χέρδος καὶ κέρδος· κυρίως δὲ τὸ διὰ τῶν χειρῶν διδόμενον ἐπ’ ὠφελείᾳ· ἐτυμολογεῖται δὲ παρὰ τὸ κέαρ[ον] καὶ τὸ ἅδω τὸ ἀρέσκω. τὸ τὴν ψυχὴν εὐφραῖνον· ἢ παρὰ τὸ κέαρ καὶ τὸ ἡδύ.