πέτομαι + ἄνω2

Validation

No

Last modification

Sun, 12/19/2021 - 18:40

Word-form

πετεηνόν

Transliteration (Word)

peteēnos

Transliteration (Etymon)

petomai + anō2

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Scholia in Hesiodum, Op. 275

Ed.

T. Gaisford, Poetae minores Graeci [Scholia ad Hesiodum], vol. 2, Leipzig: Kühn, 1823

Quotation

Πετεινόν, παρὰ τὸ ἐν τῷ πέτεσθαι τείνειν τὸ πτερόν· πετεηνόν δὲ, παρὰ τὸ ἐν τῷ πέτεσθαι ἄνω, οἱονεὶ τὸ ὑψιπετές· ὅθεν τὸ μὲν δίφθογγος, τὸ δὲ ἦτα γραφεῖται