μέχρι

Validation

No

Last modification

Mon, 11/01/2021 - 13:20

Word-form

ἄχρι

Transliteration (Word)

akhri

Transliteration (Etymon)

mekhri

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

Peri orthographias, Lentz III/2, p. 410

Edition

A. Lentz, Grammatici graeci, vol. 3/2, Leipzig, 1870

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta alpha, p. 253

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1965)

Quotation

Ἄχρι· ἀντὶ τοῦ μέχρι ἀποβολῇ τοῦ μ καὶ μεταθέσει τοῦ ε εἰς α. οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῇ Ὀρθογραφίᾳ.