λῶ

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λάσκω

Transliteration (Word)

laskō

Transliteration (Etymon)

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fragment 296

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]: 93-387.

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, lambda p. 95

Ed.

W.F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig: Weigel, 1820

Quotation

λαλῶ· λῶ, ἀναδιπλασιασμὸς λαλῶ. παράγωγον τοῦ λῶ λάσω καὶ λάσκω. Εὐριπίδης (Andr. 671)· „τοιαῦτα λάσκεις τοὺς ἀναγκαίους φίλους“. τὸ δὲ λῶ δηλοῖ τὸ θέλω· ὃ δὲ θέλει τις καὶ φθέγγεται·