ἅλλομαι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἄλσος

Transliteration (Word)

alsos

Transliteration (Etymon)

hallomai

Author

Apion

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Fragmenta de grossis homericis, Ludwich 1917, p. 216

Ed.

A. Ludwich, "Über die homerischen Glossen Apions," Philologus 74 (1917) 209-247; 75 (1919) 95-103

Quotation

ἄλσος βʹ· δασυνόμενον μὲν τὸν σύνδενδρον τόπον (Β 506). ψιλούμενον δὲ τὸ ἱερόν (s. ζ 321 f.).

ἀλδαίνω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἄλσος

Transliteration (Word)

alsos

Transliteration (Etymon)

aldainō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 537

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄλσος· τὸ σύμφυτον χωρίον· παρὰ τὸ ἄλδω ἄλσω ἄλσος. ἢ ἀπὸ τοῦ ἄρδω, ὁ μέλλων ἄρσω, ἐξ αὐτοῦ ἄλσος. […] ἢ παρὰ τὸ ἄλλω τὸ ἀλλόμενον, ἄλλος καὶ διὰ τὴν συνέμπτωσιν τὴν πρὸς τὸ ἄλλος γίνεται ἄλσος κατὰ τροπὴν τοῦ λ εἰς σ. Μεθόδιος

ἄρδω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἄλσος

Transliteration (Word)

alsos

Transliteration (Etymon)

ardō

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 537

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄλσος· τὸ σύμφυτον χωρίον· παρὰ τὸ ἄλδω ἄλσω ἄλσος. ἢ ἀπὸ τοῦ ἄρδω, ὁ μέλλων ἄρσω, ἐξ αὐτοῦ ἄλσος. […] ἢ παρὰ τὸ ἄλλω τὸ ἀλλόμενον, ἄλλος καὶ διὰ τὴν συνέμπτωσιν τὴν πρὸς τὸ ἄλλος γίνεται ἄλσος κατὰ τροπὴν τοῦ λ εἰς σ. Μεθόδιος.