ὄψομαι

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ὕψος

Transliteration (Word)

hupsos

Transliteration (Etymon)

opsomai

Author

Herodian

Century

2 AD

Reference

De Prosodia catholica, Lentz III/1, p. 393

Edition

A. Lentz, Grammatici Graeci, vol. 3.2, Leipzig, Teubner, 1870

Source

Theognostus

Ref.

Canones sive De orthographia 111

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

(Theognostus) Πρὸ τοῦ ζ, ἢ ξ, ἢ ψ τὸ υ ψιλὸν κατ’ ἀρχὴν λέξεως οὐχ εὕρηται, εἰ μὴ ἐν τῷ ὕψος· γεγονέναι δὲ καὶ αὐτὸ φασὶν παρὰ τὸ ὄπτω τὸ βλέπω, ὄψω ὄψος, καὶ τροπῇ Αἰολικῇ ὕψος· οὕτως Ἡρωδιανὸς ἐν τῷ περὶ πνευμάτων