ἐθέλω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἐσθλός

Transliteration (Word)

esthlos

Transliteration (Etymon)

ethelō

Author

Porphyrius

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, 17, 143

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, Leipzig: Teubner, 1880.

Quotation

φύξηλις ἐστὶν ὁ φεύγων τὰς ἴλας, δειλὸς δὲ ὁ δεδιὼς τὰς ἴλας, μενεδήιος δὲ ὁ ὑπομένων τὴν δηιοτῆτα, ἐσθλὸς δὲ ὁ ἐθελοντὴς μαχόμενος, οἱονεὶ ἐθελός. ὁ δὲ ἐναντίος οὐκ ἐθέλεσκε μάχην ἀπὸ τείχεος ὀρνύμεν Ἕκτωρ (Ι 353), ἀντὶ τοῦ οὐχ ὑπέμεινεν ἄποθεν τῶν τειχῶν μάχεσθαι