ὄλισθος

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λοῖσθος

Transliteration (Word)

loisthos

Transliteration (Etymon)

olisthos

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, lambda 140

Ed.

K. Alpers, Bericht über Stand und Methode der Ausgabe des Etymologicum genuinum [Danske Videnskabernes Selskab, Hist.-filol. Meddelelser 44.3. Copenhagen: Munksgaard, 1969]

Quotation

Λοῖσθος καὶ λοίσθιον· οἱ μὲν παρὰ τὸ ὄλισθος καθ’ὑπερβιβασμὸν τοῦ Λ λοῖσθος καὶ λοίσθιος· ὅτε γλώσσῃ πλεῖστος ὄλισθος ἔνι, ὁ ἔσχατος οἷον ὁ ἐξολισθήσας καὶ ἐμποδισθείς. ...

λάσθη

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λοῖσθος

Transliteration (Word)

loisthos

Transliteration (Etymon)

lasthē

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

lambda 140

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Λοῖσθος καὶ λοίσθιον· οἱ μὲν παρὰ τὸ ὄλισθος καθ’ ὑπερβιβασμὸν τοῦ Λ λοῖσθος καὶ λοίσθιος· ὅτε γλώσσῃ πλεῖστος ὄλισθος ἔνι, ὁ ἔσχατος οἷον ὁ ἐξολισθήσας καὶ ἐμποδισθείς. ἢ παρὰ τὸ λάσθη, ὃ σημαίνει τὴν λοιδορίαν λαῖσθος καὶ λοῖσθος· ὁ γὰρ ἔσχατος ὕβρισται.