πολύς + λιμός

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

βούλιμον

Transliteration (Word)

boulimos

Transliteration (Etymon)

polus + limos

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 694a

Ed.

G.N. Bernardakis, Plutarch. Moralia. Leipzig, Teubner, 1889 (2)

βοῦς + λιμός

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

βούλιμος

Transliteration (Word)

boulimos

Transliteration (Etymon)

bous + limos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, beta, p. 33

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Βουβών, ἐπὶ τοῦ συμβαίνοντος οἰδήματος, παρὰ τὸ ἄγαν βαίνει<ν> εἰς ὕψος· βῶ οὖν βῶν, καὶ ἐπιτατικοῦ μορίου τοῦ βοῦ βουβὼν, ὡς βούπαις, βουγάϊος, βούλιμος