ἀκίνητος

Validation

Yes

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὄκνος

Transliteration (Word)

oknos

Transliteration (Etymon)

akinētos

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 113

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὄκνος. ὁ ποιῶν ἀκινήτους. τροπῇ τοῦ α εἰς ο, οἷον ἄκινός τις ὢν, καὶ συγκοπῇ ἄκνος καὶ ὄκνος, ὡς ἀκριόεις ὀκριόεις, ἀρχὴ ἄρχαμος ὄρχαμος