μή + τηρέω

Validation

No

Last modification

Wed, 07/21/2021 - 23:09

Word-form

μήτηρ

Transliteration (Word)

mētēr

Transliteration (Etymon)

mē + tēreō

Author

Choeroboscus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi in Psalmos p. 137

Ed.

T. Gaisford, Georgii Choerobosci epimerismi in Psalmos, vol. 3, Oxford, 1842

Quotation

Μήτηρ. παρὰ τοῦ μὴ τηρεῖσθαι· αἱ γὰρ γυναῖκες πρὶν λυμανθῆναι τὴν ἑαυτῶν παρθενίαν τηροῦνται, ἡνίκα δὲ γίνωνται μητέρες, οὐ τηροῦνται

μάω

Validation

No

Last modification

Wed, 07/21/2021 - 23:37

Word-form

μήτηρ

Transliteration (Word)

mētēr

Transliteration (Etymon)

maō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

Fr. 145

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2. Berlin: De Gruyter, 1976]:

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, mu 52

Ed.

M.P. Funaioli, Museum criticum XVIII, 1983, 305-312

Quotation

μῶ, ὁ μέλλων μάσω, μέμακα μαστὸς καὶ μασθός· ὁ ζητητικὸς τοῖς παισί. καὶ μήτηρ, ζητοῦσα τὰ πρὸς τροφὴν τοῖς παισίν