δύνω

Validation

No

Word-form

γυνή

Transliteration (Word)

gunē

Transliteration (Etymon)

dunō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma p. 326

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γυνή· δυνή τις οὖσα, παρὰ τὸ δύνειν ἐν αὐτῇ τὸ ἀνθρώπειον σπέρμα, τροπῇ τοῦ δ εἰς γ· ἢ παρὰ τὸ ἐκ μελῶν τοῦ ἀνδρὸς γενέσθαι.

γίγνομαι

Validation

No

Word-form

γυνή

Transliteration (Word)

gunē

Transliteration (Etymon)

gignomai

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma p. 326

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γυνή· δυνή τις οὖσα, παρὰ τὸ δύνειν ἐν αὐτῇ τὸ ἀνθρώπειον  σπέρμα, τροπῇ τοῦ δ εἰς γ· ἢ παρὰ τὸ ἐκ μελῶν τοῦ ἀνδρὸς γενέσθαι.