δύνω

Validation

Yes

Word-form

γυνή

Transliteration (Word)

gunē

Transliteration (Etymon)

dunō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma p. 326

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γυνή· δυνή τις οὖσα, παρὰ τὸ δύνειν ἐν αὐτῇ τὸ ἀνθρώπειον σπέρμα, τροπῇ τοῦ δ εἰς γ· ἢ παρὰ τὸ ἐκ μελῶν τοῦ ἀνδρὸς γενέσθαι.

γυῖον

Validation

Yes

Word-form

γυνή

Transliteration (Word)

gunē

Transliteration (Etymon)

guion

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, gamma p. 326

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Γυνή· δυνή τις οὖσα, παρὰ τὸ δύνειν ἐν αὐτῇ τὸ ἀνθρώπειον σπέρμα, τροπῇ τοῦ δ εἰς γ· ἢ παρὰ τὸ ἐκ μελῶν τοῦ ἀνδρὸς γενέσθαι.

*γῶ

Validation

Yes

Word-form

γυνή

Transliteration (Word)

gunē

Transliteration (Etymon)

*gō

Author

Philoxenus

Century

1 BC

Reference

fr. 223

Edition

C. Theodoridis, Die Fragmente des Grammatikers Philoxenos [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 2] Berlin: De Gruyter, 1976:

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, gamma p. 39

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Γυνή, γονή τις ἐστὶν, παρὰ τὴν γονήν· διὰ τὸ δεκτικὸν εἶναι τοῦ γόνου, τουτέστι τοῦ σπέρματος. ὁ δὲ Φιλόξενος ἐν τῷ περὶ Ἀναδιπλασιασμοῦ φησὶν, ὅτι γῶ ἐστὶ ῥῆμα δηλοῦν τὸ δέχομαι, καὶ λαμβάνω.

γείνομαι

Validation

Yes

Word-form

γυνή

Transliteration (Word)

gunē

Transliteration (Etymon)

geinomai

Author

Theognostus

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Canones, sive De orthographia 506

Ed.

J.A. Cramer, Anecdota Graeca e codd. manuscriptis bibliothecarum Oxoniensium, vol. 2, Oxford: Oxford University Press, 1835 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1963)

Quotation

Γυνὴ· παρὰ γὰρ τὸ γείνω, ὃ δηλοῖ τὸ τίκτω, γονὴ, καὶ τροπῇ τοῦ ο εἰς υ Αἰολικῇ, ὡς ὅμοιον ὔμμιον, γονὴ γυνή.