κέκασμαι + τηρέω

Validation

No

Last modification

Mon, 06/28/2021 - 23:16

Word-form

κασσίτηρος

Transliteration (Word)

kassiteros

Transliteration (Etymon)

kekasmai + tēreō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, kappa, p. 32

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818

Quotation

Κασσίτηρος, ὁ τὴν κόσμησιν τηρῶν· ἢ ὁ κοσμῶν καὶ λαμπρύνων