ἀ- + βάλλω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 10:26

Word-form

ἀμβλύ

Transliteration (Word)

amblus

Transliteration (Etymon)

a- + ballō

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 118

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἀμπλάκημα· ἔστι βάλλω καὶ κατὰ συγκοπὴν βλῶ, καὶ ἐξ αὐτοῦ μετὰ τοῦ στερητικοῦ α καὶ πλεονασμῷ τοῦ μ [ἀμβλύ, τὸ μὴ ὂν ὀξύ, ἤγουν τὸ μὴ βάλλον] γίνεται ἀμβλῶ, ἀμβλήσω, ἤμβληκα, ἤμβλημαι, ἄμβλημαι καὶ κατὰ πλεονασμὸν τοῦ α καὶ τοῦ κ ἀμπλάκημα τροπῇ τοῦ β εἰς π, ἤγουν ἀποτυχία τῶν ἀγαθῶν ἔργων, ὅ ἐστιν ἁμαρτία

ἀ- + μῶλος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/25/2021 - 09:43

Word-form

ἀμβλύς

Transliteration (Word)

amblus

Transliteration (Etymon)

a- + mōlus

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 14

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἀμβλύς, ὁ μὴ εὐθετῶν εἰς πόλεμον. ἀμωλύς· καὶ ὡς ἵππος ἱππύς· καὶ μῶλος μωλύς. καὶ κατὰ στέρησιν ἀμωλύς· καὶ συγκοπῇ ἀμβλὺς πλεονασμῷ τοῦ β. καὶ εἰς τὸ Ἀμπλάκημα