καρπός1

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 13:52

Word-form

καρποῖς

Transliteration (Word)

karpos

Transliteration (Etymon)

karpos

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 223

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

καρποῖς δὲ χειρὸς κλῆσις ἐξ ἀκροδρύων

κάρφω

Validation

No

Word-form

καρπός

Transliteration (Word)

karpos

Transliteration (Etymon)

karphō

Author

Epimerismi homerici

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, kappa 51

Ed.

A.R. Dyck, Epimerismi Homerici: Pars altera. Lexicon αἱμωδεῖν [Sammlung griechischer und lateinischer Grammatiker (SGLG) 5.2] Berlin - New York: De Gruyter, 1995: 59-761.

Quotation

καρπός (Γ 246): σημαίνει δύο. ὁ πρὸς ἄμητον ἡτοιμασμένος ἄσταχυς· καὶ γίνεται παρὰ τὸ κεκάρφθαι, ὃ σημαίνει τὸ ἐξηράνθαι· καὶ ὁ ποιητὴς ‘καρπῷ βριθομένη’ (Θ 307). σημαίνει δὲ καὶ τὸν τῆς χειρὸς καρπόν, ὡς ἡ χρῆσις μαρτυρεῖ· ‘Ὀδυσ{σ}εῦς δὲ λαβὼν κύσε χεῖρ’ ἐπὶ καρπῷ ’(ω 398)· πλὴν καὶ τοῦτο, ὡς οἶμαι, παρὰ τὸ κάρφος, ὃ σημαίνει τὸ ξηρόν· κατὰ ξηρὸν γὰρ τῶν λοιπῶν μερῶν ἐστιν ὁ καρπὸς τῆς χειρός