ἐγχέω

Validation

No

Word-form

ἔγχος

Transliteration (Word)

enkhos

Transliteration (Etymon)

enkheō

Author

Scholia in Batrachomyomachiam

Source

Idem

Ref.

Scholia in Batrachomyomachiam 164

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

ἔγχος τὸ κοντάριον, ἀπὸ τῆς ἐν προθέσεως καὶ τοῦ χέω, τὸ ἐγχέον, δηλονότι τὸ τοῦ ἀνθρώπου αἷμα. Mosch

ἐν + χείρ

Validation

No

Word-form

ἔγχος

Transliteration (Word)

enkhos

Transliteration (Etymon)

en + kheir

Author

Apollonius Soph.

Century

1 AD

Source

Idem

Ref.

Lexicon homericum p. 62

Ed.

I. Bekker, Apollonii Sophistae Lexicon Homericum, Berlin, 1833

Quotation

ἔγχος δόρυ, ἀπὸ τοῦ ἐν χειρὶ εἶναι. λέγει δὲ καὶ θηλυκῶς ἐγχείη

ἔχω

Validation

No

Word-form

ἔγχος

Transliteration (Word)

enkhos

Transliteration (Etymon)

ekhō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Schematismi homerici 75

Ed.

P. Egenolff, "Zu Herodianos technikos," Jahrbücher für classische Philologie 149 (1894): 338-345

Quotation

Λέλογχα· λήχω λέληχα· τροπῇ τοῦ η εἰς ο λέλοχα, εἰς τύπον τοῦ κέκλοφα, καὶ ἐπενθέσει τοῦ γ, ὡς τὸ ἔνχος ἔγχος (in the margin: ἐνέχεται γάρ)