ζημιόω

Validation

No

Word-form

δήμιος

Transliteration (Word)

dēmios

Transliteration (Etymon)

zēmioō

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Comm. Il. 1, 235

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

ὄζω ὀδμή, ζήμιος δήμιος, ὁ ζημιῶν τοὺς κολαζομένους, κλύζω κλύδων