ἅλς + μύρω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 08/21/2021 - 08:08

Word-form

ἁλιμυρέος

Transliteration (Word)

halimurēs

Transliteration (Etymon)

hals + murō

Author

Scholia in Apollonium Rhodium

Source

Idem

Ref.

Scholia in Apollonii Rhodii Argonautica (scholia vetera), p. 77

Ed.

K. Wendel, Scholia in Apollonium Rhodium vetera, Berlin: Weidmann, 1935 (repr. 1974)

Quotation

(Arg. 1.913) ἁλιμυρέος: τῆς ὑπὸ θαλάσσης περιρρεομένης. ‘ἁλιμυρήεντες’ δὲ ‘ποταμοί’ (Φ 190) οἱ εἰς τὴν θάλασσαν βάλλοντες