φλέγω

Validation

No

Word-form

φλέγμα

Transliteration (Word)

phlegma

Transliteration (Etymon)

phlegō

Author

Prodicus of Ceos

Century

5 BC

Reference

fr. 4

Edition

H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker, vol. 2, 6th edn., Berlin: Weidmann, 1952

Source

Galenus

Ref.

De naturalibus facultatibus Kühn 2, p. 130

Ed.

G. Helmreich, J. Marquardt, and I. Müller, Claudii Galeni Pergameni scripta minora, vol. 3, Leipzig: Teubner, 1893 (repr. Amsterdam: Hakkert, 1967)

Quotation

Πρόδικος δ’ ἐν τῶι Περὶ φύσεως ἀνθρώπου γράμματι τὸ συγκεκαυμένον καὶ οἷον ὑπερωπτημένον ἐν τοῖς χυμοῖς ὀνομάζων φλέγμα παρὰ τὸ πεφλέχθαι τῆι λέξει μὲν ἑτέρως χρῆται, φυλάττει μέντοι τὸ πρᾶγμα κατὰ ταὐτὸ τοῖς ἄλλοις