ἀντί + κάρα

Validation

Yes

Last modification

Wed, 07/13/2022 - 01:01

Word-form

ἀντικρύ

Transliteration (Word)

antikru

Transliteration (Etymon)

anti + kara

Author

Herennius Philo

Century

1-2 AD

Reference

De diversis verborum significationibus

Source

Etym. Gudianum

Ref.

Etym. Gudianum, alpha, p. 151

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig, 1909

Quotation

Ἑρεννίου. Πτολεμαίου Ἄντικρυς καὶ ἀντικρύ διαφέρει· ἄντικρυς σημαίνει τὸ φανερῶς, ἀντικρὺ δὲ τὸ ἐξ ἐναντίας. παρὰ τὴν ἀντί καὶ τὸ κάρα ἀντικαρύ καὶ συγκοπῇ ἀντικρύ, τὸ ὡς ἂν εἴποι τις ἀντικέφαλα, ἐξ ἐναντίας. τοιοῦτον ἐν συγκοπῇ καὶ τὸ κρᾶναι, τὸ ἐπιτελέσαι διὰ τοῦ νεύματος τῆς κεφαλῆς. τὸ κρυ μακρὸν φύσει.