ἀ- + ἵστημι

Validation

Yes

Word-form

ἀστράγαλος

Transliteration (Word)

astragalos

Transliteration (Etymon)

a- + histēmi

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1325

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἀστράγαλος (Soran. fr. 19 Scheele)· ἐπὶ τοῦ ποδός· παρὰ τὸ ἀστραβῆ καὶ ὀρθὴν φυλάσσειν τὴν βάσιν τοῦ ποδός. ἢ ὁ μὴ πρὸς τὸ μένειν καὶ ἑστάναι γεγονώς, ἀλλὰ πρὸς τὸ κινεῖσθαι ἀστάγαλός τις ὤν, καὶ πλεονασμῷ τοῦ ρ ἀστράγαλος. ἐπὶ δὲ τῶν ἄλλων ὀστέων, οἷον τῶν νωτιαίων, παρὰ τὸ ἐμπεπάρθαι καὶ μὴ στρέφεσθαι μηδὲ κινεῖσθαι, κατὰ στέρησιν τοῦ α 

ἀστραβής

Validation

Yes

Word-form

ἀστράγαλος

Transliteration (Word)

astragalos

Transliteration (Etymon)

astrabēs

Author

Soranus of Ephesus

Century

1-2 AD

Reference

fr. 9 Scheele

Source

Orion

Ref.

Etymologicum, alpha, p. 16

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἀστράγαλος, ἀπὸ τοῦ ὀρθὴν καὶ ἀστραβῆ φυλάσσειν τὴν βάσιν τοῦ ...... καὶ πλεονάσαντος τοῦ ρ, ἀστράγαλος· οὐ πρὸς τὸ μένειν καὶ ἑστάναι γεγονώς, ἀλλὰ πρὸς τὸ κινεῖσθαι. <ἐπὶ> δὲ τῶν ἄλλων ὀστέων τῶν ἐπὶ τῷ νώτῳ. παρὰ τὸ ἐμπεπάρθαι καὶ μὴ στρέφεσθαι. (Sturz prints ἐπεὶ δὲ)

ἀστραβής + γύαλον

Validation

No

Last modification

Sun, 12/18/2022 - 14:00

Word-form

ἀστραγάλους

Transliteration (Word)

astragalos

Transliteration (Etymon)

astrabēs + gualon

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 277

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

ἕδρας γυάλων δ’ ἀστραβεῖς ἀστραγάλους