ἀθρεῖν

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 14:44

Word-form

ἀθύρματα

Transliteration (Word)

athurma

Transliteration (Etymon)

athrein

Author

Etym. Parvum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Parvum, α 44

Ed.

R. Pintaudi, Etymologicum parvum quod vocatur, Milano: Istituto Editoriale Cisalpino, 1973

Quotation

Ἀθύρματα· ἀθρήματά τινα ὄντα· παρὰ τὸ ἀθρεῖν θεάματα.