σῶς + φρονέω

Validation

No

Word-form

σωφροσύνην

Transliteration (Word)

sōphrosunē

Transliteration (Etymon)

sōs + phroneō

Author

Alexander Phil.

Century

2/3 AD

Source

Id.

Ref.

In Aristotelis topicorum libri octo commentaria p. 509, l. 18

Ed.

M. Wallies, Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis topicorum libros octo commentaria [Commentaria in Aristotelem Graeca 2.2. Berlin: Reimer, 1891]

Quotation

οἷον εἰ τῆς σωφροσύνης μᾶλλον ὁρισμός ἐστι τὸ σῶα φρονεῖν

σῶμα + φρουρέω

Validation

No

Word-form

σωφροσύνην

Transliteration (Word)

sōfrosunē

Transliteration (Etymon)

sōma + phroureō

Author

Anastasius Sin.

Century

7/8 AD

Source

Id.

Ref.

Viae dux 2, 8

Ed.

K.-H. Uthemann, Anastasius Sinaïtae viae dux [Corpus Christianorum. Series Graeca 8. Turnhout: Brepols, 1981]

Quotation

Σωφροσύνη ἢ κατὰ τὸ σῶα φρονεῖν ἢ διὰ τὸ σῶμα φρουρεῖν ἀπὸ ῥύπου.

σῴζω + φρόνησις

Validation

No

Word-form

σωφροσύνην

Transliteration (Word)

sōphrosunē

Transliteration (Etymon)

sōzō + phronēsis

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Id.

Ref.

Nichomachean Ethics 1140b11-12

Ed.

Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea. Oxford, Clarendon Press, 1894