σῶς + φρονέω

Validation

Yes

Word-form

σωφροσύνην

Transliteration (Word)

sōphrosunē

Transliteration (Etymon)

sōs + phroneō

Author

Alexander Phil.

Century

2/3 AD

Source

Idem

Ref.

In Aristotelis topicorum libri octo commentaria, p. 509, l. 18

Ed.

M. Wallies, Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis topicorum libros octo commentaria [Commentaria in Aristotelem Graeca 2.2], Berlin: Reimer, 1891

Quotation

οἷον εἰ τῆς σωφροσύνης μᾶλλον ὁρισμός ἐστι τὸ σῶα φρονεῖν

σῴζω + φρόνησις

Validation

Yes

Word-form

σωφροσύνην

Transliteration (Word)

sōphrosunē

Transliteration (Etymon)

sōzō + phronēsis

Author

Aristotle

Century

4 BC

Source

Idem

Ref.

Nichomachean Ethics 1140b11-12

Ed.

I. Bywater, Aristotle's Ethica Nicomachea, Oxford: Clarendon Press, 1894

σῶμα + φρουρέω

Validation

Yes

Word-form

σωφροσύνην

Transliteration (Word)

sōfrosunē

Transliteration (Etymon)

sōma + phroureō

Author

Pseudo-Athanasius of Alexandria

Century

4 AD?

Source

Idem

Ref.

Liber de definitionibus, Migne, MPG vol. 28, p. 552

Ed.

Migne, Patrologia Graeca, Paris, 1857-1866

Quotation

Σωφροσύνη ἢ κατὰ τὸ σῶα φρονεῖν ἢ διὰ τὸ σῶμα φρουρεῖν ἀπὸ ῥύπου