μορτός

Validation

Yes

Word-form

βροτός

Transliteration (Word)

brotos

Transliteration (Etymon)

mortos

Author

Ammonius of Hermeias

Century

Century

5-6 AD

Source

Id.

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.11-12

Ed.

Ammonius, Commentary on On Interpretation, ed. A. Busse, 1897

Quotation

βροτὸς [ὁ ἄνθρωπος] δὲ ὡς μορτὸς καὶ μοιρητός…