βρωτός

Validation

No

Last modification

Wed, 10/12/2022 - 11:20

Word-form

βροτόν

Transliteration (Word)

brotos

Transliteration (Etymon)

brōtos

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 134

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

φθορᾶ δὲ βρωτῶν τὸν βροτὸν προσεῖπέ τις

μορτός

Validation

Yes

Word-form

βροτός

Transliteration (Word)

brotos

Transliteration (Etymon)

mortos

Author

Ammonius of Hermeias

Century

Century

5-6 AD

Source

Id.

Ref.

On Aristotle’s "On Interpretation" 38.11-12

Ed.

Ammonius, Commentary on On Interpretation, ed. A. Busse, 1897

Quotation

βροτὸς [ὁ ἄνθρωπος] δὲ ὡς μορτὸς καὶ μοιρητός…