ἕψω

Validation

Yes

Word-form

ὄψον

Transliteration (Word)

opson

Transliteration (Etymon)

hepsō

Author

Chares of Mytilene

Century

4 BC

Reference

FGrHist 125, F9 Jacoby

Edition

F. Jacoby, Fragmenten der griechischen Historiker, Leiden, Brill, 1923-1958

Source

Athenaeus

Ref.

Deipnosophistae 7.4, 277A

Ed.

G. Kaibel, Athenaeus, Deipnosophistae, Leipzig, 1887-1890

Quotation

οὐκ ἀγνοῶ δὲ ὅτι ὄψον κυρίως καλεῖται πᾶν τὸ πυρὶ κατασκευαζόμενον εἰς ἐδωδήν· ἤτοι γὰρ ἕψον ἐστὶν ἢ παρὰ τὸ ὠπτῆσθαι ὠνόμασται

ὀπτός

Validation

Yes

Word-form

ὄψον

Transliteration (Word)

opson

Transliteration (Etymon)

optos

Author

Etym. Gudianum

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum, omicron, p. 446

Ed.

F.W. Sturz, Etymologicum Graecae linguae Gudianum et alia grammaticorum scripta e codicibus manuscriptis nunc primum edita, Leipzig: Weigel, 1818 (repr. Hildesheim: Olms, 1973): 229-584

Quotation

Ὄψον, σημαίνει τὸ προσφάγιον, ἐκ τοῦ ὀπτῶ γίνεται ὄπτον καὶ τροπῇ τοῦ τ εἰς σ, καὶ κράσει τοῦ πσ εἰς ψ ὄψον

ὀψέ

Validation

Yes

Word-form

ὄψον

Transliteration (Word)

opson

Transliteration (Etymon)

opse

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestiones convivales 726c

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 4, Leipzig: Teubner, 1938 (repr. 1971)

Quotation

διὸ τοῦτο μὲν ἀκράτισμα καλεῖν διὰ τὸν ἄκρατον, ὄψον δὲ τὸ παρασκευαζόμενον εἰς δεῖπνον αὐτοῖς· ὀψὲ γὰρ δειπνεῖν ἀπὸ τῶν πράξεων γενομένους.