αἱρέω + ὄφις

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 13:40

Word-form

ἔλαφος

Transliteration (Word)

elaphos

Transliteration (Etymon)

haireō + ophis

Author

Physiologus

Century

2/4 AD

Source

Idem

Ref.

Physiologus (redactio secunda) 4

Ed.

F. Sbordone, Physiologus, Rome: Dante Alighieri-Albrighi, Segati, 1936 (repr. Hildesheim: Olms, 1976)

Quotation

διὰ τοῦτο ἔλαφος ὀνομάζεται, διὰ τὸ ἑλεῖν τοὺς ὄφεις ἐκ βάθους

ἐλαφρός

Validation

Yes

Last modification

Fri, 10/21/2022 - 14:00

Word-form

ἔλαφος

Transliteration (Word)

elaphos

Transliteration (Etymon)

elaphros

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, epsilon, p. 450

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1 , Leipzig 1909

Quotation

<Ἔλαφος>· ... ἢ ὅτι τὸ κέρας αὐτοῦ θυμιώμενον ἐλαύνει τοὺς ὄφεις· ἢ διὰ τὴν κουφότητα καὶ τὸ τάχος, ἐλαφρός τις ὤν. ‖ ἔλαφος ἀπὸ τοῦ ἕλκειν τοὺς ὄφεις· τάχα δὲ ὅτι ἐλαφρά ἐστιν

ἐλλός

Validation

Yes

Word-form

ἔλαφος

Transliteration (Word)

elaphos

Transliteration (Etymon)

ellos

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, epsilon p. 450

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1 , Leipzig 1909

Quotation

Ἔλαφος· ἔλοφός τις οὖσα παρὰ τὸ ἑλεῖν τοὺς ὄφεις· ἢ ὁ ἐν ἕλει τὰς διατριβὰς ἔχων· ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλλός, τὸ ἔλαφος, παρήχθη παραγ⟦ώγ⟧ως ἔλ⟦α⟧φος, ὡς κ⟦όρ⟧σ⟦η⟧ κό⟦ρ⟧σαφος καὶ ἐν ὑ⟦περβιβασμῷ⟧ καὶ τροπῇ τοῦ ⟦ς⟧ εἰς τ κρό⟦τα⟧φος. ⟦οὕτως οὖν ἔλαφος⟧

ἕλος

Validation

Yes

Word-form

ἔλαφος

Transliteration (Word)

elaphos

Transliteration (Etymon)

helos

Author

Etym. Gudianum Additamenta

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, epsilon, p. 450

Ed.

E. de Stefani, Etymologicum Gudianum 1, Leipzig 1909

Quotation

Ἔλαφος· ἔλοφός τις οὖσα παρὰ τὸ ἑλεῖν τοὺς ὄφεις· ἢ ὁ ἐν ἕλει τὰς διατριβὰς ἔχων· ἢ ἀπὸ τοῦ ἐλλός, τὸ ἔλαφος, παρήχθη παραγ⟦ώγ⟧ως ἔλ⟦α⟧φος, ὡς κ⟦όρ⟧σ⟦η⟧ κό⟦ρ⟧σαφος καὶ ἐν ὑ⟦περβιβασμῷ⟧ καὶ τροπῇ τοῦ ⟦ς⟧ εἰς τ κρό⟦τα⟧φος. ⟦οὕτως οὖν ἔλαφος⟧

ἐλαύνω + ὄφις

Validation

Yes

Word-form

ἔλαφος

Transliteration (Word)

elaphos

Transliteration (Etymon)

elaunō + ophis

Author

Physiologus

Century

2/4 AD

Source

Idem

Ref.

Physiologus (redactio prima) 30bis

Ed.

F. Sbordone, Physiologus, Rome, 1936 (repr. Hildesheim: Olms, 1976)

Quotation

Ἔλεξε καὶ τοῦτο ὁ Φυσιολόγος· οἱ ἔλαφοι ὅπου ἐὰν καταντήσωσιν ὄφιν, καταπίνουσιν αὐτόν, καὶ τρέχει καὶ ἐλαύνεται σφοδρῶς

ἕλκω + ὄφις

Validation

Yes

Word-form

ἔλαφος

Transliteration (Word)

elaphos

Transliteration (Etymon)

helkō + ophis

Author

Plutarch

Century

1-2 AD

Source

Idem

Ref.

De sollertia animalium 976d

Ed.

C. Hubert, Plutarchi moralia, vol. 6.1, Leipzig: Teubner, 1954

Quotation

ἐλάφοις δ’ ὄφεις ἀγόμενοι ῥᾳδίως ὑπ’ αὐτῶν (ᾗ καὶ τοὔνομα πεποίηται παρώνυμον οὐ τῆς ἐλαφρότητος ἀλλὰ τῆς ἕλξεως τοῦ ὄφεως)