ἐαρινός

Validation

No

Last modification

Mon, 10/31/2022 - 14:00

Word-form

ἄρνα

Transliteration (Word)

arēn

Transliteration (Etymon)

earinos

Author

Joannes Mauropus

Century

11 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologica nominum 297-298

Ed.

R. Reitzenstein, M. Terentius Varro und Johannes Mauropus von Euchaita: eine Studie zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Leipzig: Teubner, 1901

Quotation

ἐαρινὸν δὲ καρπὸν ἄρνα λαμβάνων | ποίμνην τρέφων πᾶς ἄρνυται μισθὸν φίλον.

ἀρά

Validation

Yes

Last modification

Sat, 06/05/2021 - 18:17

Word-form

ἀρρήν

Transliteration (Word)

arēn

Transliteration (Etymon)

arā

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, alpha p. 14

Ed.

F.W. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, 1820

Quotation

Ἄῤῥην, τὸ πρόβατον, παρὰ τὸ ἀρῶμαι· τὸ εἰς θυσίαν καὶ εὐχὴν ἐπιτήδειον. κατὰ δὲ ἀποβολὴν ῥήν, καὶ σύνθετον πολύῤῥην. ἡ δὲ γενικὴ ἀῤῥῆνος καὶ συγκοπῇ ἀρνός. τὸ δὲ ἀρᾶσθαι ἐπὶ τοῦ εὔχεσθαι