ἀρκέω

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:31

Word-form

ἄρκτος

Transliteration (Word)

arktos

Transliteration (Etymon)

arkeō

Author

Basilides

Century

?

Source

Etym. Genuinum

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1194

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 1, Rome: Ateneo, 1976

Quotation

Ἄρκτος· τὸ ζῷον· εἴρηται παρὰ τὸ ἀρκῶ, ὅπερ καὶ ἐπαρκῶ λέγεται, ἄρκος, καὶ πλεονασμῷ τοῦ τ ἄρκτος, τὸ ἐπαρκοῦν ἑαυτῷ ζῷον. φασὶ <γὰρ> αὐτὸ διαζῆν τὸν χειμῶνα ἐκτὸς ἐπεισάκτου τροφῆς. οὕτως Κρατῖνος ἐν τῇ Ἐπιτομῇ τῶν Βασιλείδου Περὶ Ὁμηρικῆς λέξεως

ἀλκή

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:30

Word-form

ἄρκτος

Transliteration (Word)

arktos

Transliteration (Etymon)

alkē

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudianum Additamenta, alpha, p. 198

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

ΏρίωνοςἌρκτος· διὰ τὸ εἶναι ἀργή· ἢ τάχα παρὰ τὴν ἀλκὴν ἐγένετο· ἢ διὰ τὸ εἶναι στραβόραχις

ἀργός

Validation

Yes

Last modification

Sat, 07/31/2021 - 14:33

Word-form

ἄρκτος

Transliteration (Word)

arktos

Transliteration (Etymon)

ārgos

Author

Orion?

Century

5 AD

Source

Etym. Gudianum Additamenta

Ref.

Etym. Gudiaum Additamenta alpha, p. 198

Ed.

E.L. de Stefani, Etymologicum Gudianum, fasc. 1 & 2, Leipzig: Teubner, 1:1909; 2:1920

Quotation

Ἄρκτος· διὰ τὸ εἶναι ἀργή· ἢ τάχα παρὰ τὴν ἀλκὴν ἐγένετο· ἢ διὰ τὸ εἶναι στραβόραχις