ἀ- + λέχος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/30/2021 - 11:22

Word-form

ἄλοχος

Transliteration (Word)

alokhos

Transliteration (Etymon)

a- + lekhos

Author

Porphyrius

Century

3 AD

Source

Idem

Ref.

Quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, 11, 155

Ed.

H. Schrader, Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquiae, Leipzig: Teubner, 1880.

Quotation

καὶ ἄκοιτις δὲ καὶ ἄλοχος ἐμοὶ δοκεῖ κυρίως ἡ παρθενικὴ λέγεσθαι, παρὰ τὸ λέχους ἑτέρου μὴ μετασχεῖν μηδὲ κοίτης. παρ’ ὃ καὶ λέγει κουριδίης ἀλόχου (Α 114). λοιπὸν δ’ ἡ κατάχρησις καὶ ἐπὶ τὰς ἄλλας μετήγαγεν