ἀ- + κάμνω

Validation

Yes

Last modification

Fri, 06/04/2021 - 15:13

Word-form

ἄκμων

Transliteration (Word)

akmōn

Transliteration (Etymon)

a- + kamnō

Author

Herodian

Century

2 AD

Source

Idem

Ref.

Peri pathōn, Lentz III/2, p. 239

Ed.

A. Lentz, Grammatici Græci. Vol. III/1 et III/2 : Herodiani technici reliquiae, Leipzig, 1867-1870

Quotation

τὸ ἄκμων σύνθετόν ἐστι παρὰ τὸ α ἐπιτατικὸν μόριον καὶ καμών ἀκάμων καὶ κατὰ συγκοπὴν ἄκμων οἱονεὶ ὁ πάνυ κάμνων.