ἔτης + ἁρμόζω

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

ἑταῖρος

Transliteration (Word)

hetairos

English translation (word)

comrade, companion

Transliteration (Etymon)

etēs + harmozō

English translation (etymon)

clansman + to adapt

Author

Tzetzes

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Exegesis in Homeri Iliadem 1.345

Ed.

M. Papathomopoulos, Ἐξήγησις Ἰωάννου Γραμματικοῦ τοῦ Τζέτζου εἰς τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα, Athens: Academy of Athens, 2007

Quotation

Διαφέρει φίλος, ἑταῖρος καὶ ξένος· φίλος μὲν γὰρ ὁ συγγενὴς λέγεται παρὰ τὸ πίνω, ἑταῖρος δὲ ὁ συμπολίτης παρὰ τὸ ἔτης, ὁ πολίτης, καὶ τὸ ἀρῶ, τὸ ἁρμόζω, ξένος δὲ ὁ ἀπεξενωμένος τῆς χώρας καὶ μακρόθεν ὤν

Translation (En)

There is a difference between philos "friend", hetairos "companion" and xenos "host". Philos, the relative, comes from pinō "to drink", hetairos, the one from the same city, from etēs "citizen" and arô, which means "to adapt" (harmozō), xenos "host" is the one who has become a stranger to his country and is far away

Comment

Compositional etymology parsing the word as "adapted, fit citizen" (if the verb is intransitive), rather than "who adapts citizens" (if the verb is taken as active). The verb *'ἀρῶ is a ghost-form for the sake of the etymology. The idea is that ἑταῖρος "companion" is somehow "adapted" to someone because friendship relies on affinities. The relationship with ἔτης is correct for modern linguists, but not the analysis of the word as a compound.

Parallels

There is no parallel

Modern etymology

Probably derived from the reflexive pronoun *swe-, related within Greek with ϝέτης "relative, friend" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has εταίρος as a learned word meaning "member" of a company, as well as the derivative εταιρεία "company, society"

Entry By

Le Feuvre