ἔγερσις

Validation

No

Word-form

ἐνέργεια

Transliteration (Word)

energeia

English translation (word)

activity, operation

Transliteration (Etymon)

egersis

English translation (etymon)

awaking

Author

Aristotle

Century

4th BC

Source

[Simplicius]

Ref.

On Aristotle’s “On the Soul” 98.12-14

Ed.

Commentaria in Aristotelem Graeca vol XI, ed. Michael Hayduck 1882

Quotation

ὀρθὸν οὖν καὶ κατ’ αὐτὸν ἀποδιδόναι αὐτῇ τὸ αὐτενέργητον ὡς ὑφ’ ἑαυτῆς ἐγειρομένη. ἐνέργεια δε τις ἡ ἔγερσις

Translation (En)

so it is correct to attribute the name autenergēton, as it is awaked by itself and awaking (egersis) is a sort of energy.

Other translation(s)

Modern Greek: Είναι σωστό λοιπόν να αποδίδεται σε αυτήν η ονομασία αὐτενέργητος, εφόσον εγείρεται από μόνη της: η έγερση είναι ένα είδος ενέργειας.

Modern etymology

Chantraine doesn't give an etymology of the word that was firstly used by Aristotle. It is obviously related to verb "ἐνεργέω".

Persistence in modern Greek

“Ενέργεια” is still used in Modern Greek to denote: 1. ‘Action taken for a result’, 2. ‘the natural ability of anything to produce work’, 3. ‘action in general’ (Triandafyllidis Dictionary of Modern Greek).