λώπιον

Validation

No

Last modification

Thu, 08/05/2021 - 14:03

Word-form

λώβη

Transliteration (Word)

lōbē

English translation (word)

dishonour

Transliteration (Etymon)

lōpion

English translation (etymon)

robe, garment

Author

Eustathius of Thessalonica

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Commentarii ad Homeri Iliadem 1, 144

Ed.

M. van der Valk, Eustathii archiepiscopi Thessalonicensis commentarii ad Homeri Iliadem pertinentes, Leiden, 1971-1987

Quotation

τινὲς μέντοι παρὰ τὸ λώπιον ἐτυμολογοῦσι τὴν λώβην, ὅπερ ἐστὶν ἱμάτιον, ἀφ’ οὗ καὶ λωποδύτης καὶ ῥῆμα λωποδυτῶ, ἵνα ᾖ λώβη ἡ ἐν ἀπεκδύσει λωπίου ὕβρις ἐπαγομένη διὰ μάστιγος

Translation (En)

But some etymologize lōbē "offense" from lōpion "garment", from which come lōpodutēs "thief" and the verb lōpoduteō, because it is an offense to have one's clothes taken off under menace

Comment

Derivational etymology implying one formal manipulation, the change of the consonant from voiceless to voices. The semantic justification is awkward: what matches the lemma "offense" in the etymology is the fact to be robbed or to be forces to tea one's clothes off, not the clothes themselves. Eustathius repeats this etymology but does not subscribe to it.

Parallels

Eustathius, Comm. Od. 1, 101 Stallbaum (ἔστι δὲ λώβη, ἡ ἐν κοινῷ ὕβρις, οἱονεὶ λαόβη, ἡ μέσον λαοῦ ἐπεμβαίνουσά τινι. ἢ παρὰ τὸ λώπιον, ἡ μετὰ ἔκδυσιν ἐπαγομένη γυμνῷ τινι)

Bibliography

On the etymology, see P. Ragot, "Grec homérique λωβη ou l'offense faite à Achille : étude sémantique et étymologique", Revue de Philologie 76/2, 2002, pp. 243-275.

Modern etymology

Λώβη is an action noun on the root of λαμβάνω "to take, to receive", and means "a hold" (Ragot 2002)

Persistence in Modern Greek

MG has λώβα "leprosy"

Entry By

Le Feuvre