σιγή + ὄψ

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

σιωπή

Transliteration (Word)

siōpē

English translation (word)

silence

Transliteration (Etymon)

sigē + ops

English translation (etymon)

silence + voice

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, sigma, p. 143

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Σιωπή. ἀποβολῇ τοῦ γ. σιγωπὴ γὰρ ἐστί. παρὰ τὴν ὄπα τὴν φωνήν

Translation (En)

Siōpē "silence": through dropping of the [g], because it is a *sigōpē "silence of the voice", from ops "voice"

Comment

Compositional etymology relying in the synonymy of σιγή and σιωπή which share the initial syllable [si]: Orion's abbreviator kept explicit only the second etymon (ὄψ) and dropped the first one (σιγή), but it remains in the ghost form *σιγωπή. The omega is explained either as a compensation for the loss of [g] (Choeroboscus) or as that of the verb σιγάω σιγῶ (1sg), assuming the first element of the compound is the verb and not the noun (Etym. Gudianum). Σιωπή is literally the "silence of the voice"

Parallels

Choeroboscus, De orthographia epitome, p. 256 (τὸ δὲ σιγὴ διὰ τοῦ ι γράφεται, ἐπειδὴ, ὡς φασὶν ὁ Ὧρος, ἐν τῇ συνθέσει συνεσταλμένη εὑρέθη ἡ σι συλλαβὴ, ἡ ἐν τῷ σιωπή· γέγονεν δὲ παρὰ τὴν σιγὴν καὶ τὴν ὄπα, τὴν φωνὴν, σιωγὴ, καὶ κατὰ ἀποβολὴν τοῦ γ σιωπή· ἀποβληθέντος γὰρ τοῦ γ ἐξέτεινεν τὸ ο); Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, sigma 13 (σιωπῶ (Β 280): τὸ ω μέγα. —ἐκ τοῦ σιωπή· τοῦτο ἐκ τοῦ σιγῶ σιγωπή καὶ ἐκβολῇ τοῦ γ γίνεται σιωπή. καὶ ἔστιν ὁ κανὼν τοῦ ω ὥσπερ τὸ θαλπωρή καὶ τὰ ὅμοια. —τὸ δὲ σιωπή γίνεται παρὰ τὸ σιγή καὶ τὸ ὄπα, ὃ σημαίνει τὴν φωνήν); Etym. Gudianum, sigma, p. 501–502 (Σιωπῶ, ἐκ τοῦ ὂψ, ὃ σημαίνει τὴν φωνὴν καὶ τοῦ σιγῶ· τὸ δὲ σιγῶ παρὰ τὸ σίζω τὸ κτυπῶ κατ’ ἀντίφρασιν· καὶ τὸ ω διάτι; τὰ παρὰ τὸ ωχη καὶ ωπη γινόμενα ὀνόματα ἅπαντα διὰ τοῦ ω γράφεται | Σιωπῶ, τὸ ω μέγα ἐκ τοῦ σιωπή· τοῦτο ἐκ τοῦ σιγῶ σιγωπὴ, καὶ ἐκβολῇ τοῦ γ γίνεται σιωπὴ· καί ἐστιν ὁ κανὼν τοῦ ω μεγάλου, ὥσπερ τὸ θαλπωρὴ καὶ τὰ ὅμοια· τὸ δὲ σιωπὴ γίνεται παρὰ τὸ σιγῶ καὶ τὸ ὄπα, ὃ σημαίνει τὴν φωνήν· καί ἐστι τοῦ σιγὴ τὸ σι μακρὸν, ὡς παρὰ τῷ ποιητῇ· βῆ δὲ καλυψομένη ἐανῷ ἀργῆτι φαεινῷ σιγῇ· τὸ δὲ σιωπὴ καὶ τὸ σιωπῶ ῥῆμα, οὐκ ἀπὸ τοῦ σιγῇ καὶ τοῦ ὄπα, γράφεται τὸ ο μικρὸν· ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ σιγῶ ἐφυλάχθη τὸ ω· οὕτως ἡ παράδοσις); Etym. Gudianum Additamenta, gamma, p. 308 (Γέφυρα· ἡ κατὰ τῶν ποταμῶν οἰκοδομία, δι’ ἧς οἱ ὁδοιπόροι πορεύονται. εἴρηται ἡ ἐφ’ ὑγροῦ γῆ γέφυρα· ἐλλείπει δὲ τὸ γ, ὡς ἐν τῷ σιγωπή σιωπή, ἡ τῆς ὀπὸς σιγή); Etym. Magnum, Kallierges, p. 715 (Σιωπή: Ἐκ τοῦ σιγὴ καὶ τοῦ ὢψ ὠπὸς, ἢ τοῦ ὄπα, ὃ σημαίνει τὴν φωνὴν, γίνεται σιγηοπή· καὶ   ἀποβολῇ τοῦ γ, καὶ κράσει τοῦ η καὶ τοῦ ο μικροῦ εἰς ω μέγα, γίνεται σιωπή· ἢ ἐκ τοῦ σιγῶ σιγωπή· καὶ ἐκβολῇ τοῦ γ); Ps.-Zonaras, Lexicon, p. 1645 (Σιωπή. παρὰ τὸ σιγὴ καὶ τὴν ὄπα, τὴν φωνὴν, γίνεται σιγηοπὴ, καὶ ἀποβολῇ τοῦ γ καὶ κράσει τοῦ η καὶ ο εἰς ω μέγα σιωπή)

Modern etymology

Unknown (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

MG still has σιωπή as a learned word

Entry By

Le Feuvre