ἕσις

Validation

No

Last modification

Tue, 06/01/2021 - 15:39

Word-form

ὄσσε

Transliteration (Word)

osse

English translation (word)

the two eyes

Transliteration (Etymon)

hesis

English translation (etymon)

a sending forth

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p.113

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὄσσε. οἱ ὀφθαλμοὶ, παρὰ τὴν ἕσιν καὶ βολὴν τῆς ὄψεως.

Translation (En)

Osse "the eyes": from the sending forth (hesis) and the throw of the sight.

Comment

Derivational etymology relying on the familiar alternation ο ~ ε (λέγω ~ λὀγος). It does not take into account the fact that ἕσις has an initial aspiration whereas ὄσσε does not. It is consistent with the conception of vision in Greek thought, according to which the eyes throw light onto objects and are the source of sight. The relationship between lemma and etymon is one of agent noun (lemma) vs action noun (etymon)

Parallels

Meletius, De natura hominis, p. 68 (λέγονται καὶ παρὰ τῷ ποιητῇ ὄσσε, παρὰ τὴν ὑπὸ τὰ κείμενα ἔσιν, καὶ τὴν ἐπ’ εὐθὺ βολήν).

Modern etymology

Old dual of the root noun *h3ekw- "eye", belonging with ὄψομαι "I will see", ὄπωπα "I have seen", compounds in -ωψ and -ωπος (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Arthur de Tocqueville