ὁμοῦ + εἴλησις

Validation

No

Last modification

Sun, 06/06/2021 - 11:24

Word-form

ὀμίχλη

Transliteration (Word)

omikhlē

English translation (word)

mist

Transliteration (Etymon)

homou + eilēsis

English translation (etymon)

at the same time + vortex

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 112

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὁμίχλη. ἀπὸ τοῦ τοῖς ὄμμασι παρέχειν ἀχλύν. οἱ δὲ, ὁμοείλη τις ἐστὶ, παρὰ τὴν ὁμοῦ εἵλησιν τῶν νεφῶν.

Translation (En)

Omikhlē "mist": from the fact that it causes fog on the eyes. But for others, it is a *homoeilē, from the whirling (eilēsin) of the clouds in the same place (homou)

Comment

The word is parsed as a compound referring to a meteorological phenomenon, although the relationship between the whirling of the clouds and the mist is rather weak. The first element is identified as ὁμο-, which appears in many compound, and for that reason some scholars taught that ὀμίχλη should be written with a rough breathing.

Parallels

Epimerismi homerici ordine alphabetico traditi, omicron 50 (ἐτυμολογεῖται ὁμίχλη παρὰ τὸ ⸤ὁμοῦ ἔχειν εἴλησιν⸥, ἢ παρὰ τὸ τοῖς ὄμμασι παρέχειν ἀχλύν); Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos (παρὰ τὸ ὁμοῦ καὶ τὴν εἵλησιν τῶν ἐθνῶν); Etym. Gudianum, omicron, p. 427-428 (Ὁμίχλη, παρὰ τὸ μὴ ἔχειν τὴν εἵλησιν τῶν νεφῶν· ἢ παρὰ τὸ τοῖς ὄμμασιν παρέχειν ἀχλύν. δασύνεται· τὸ ο γὰρ πρὸ τοῦ ἑνὸς μ δασύνεται· καὶ πῶς παρὰ τῷ ποιητῇ λέγεται, ἠΰτ’ ὀμίχλη· εἰ γὰρ ἐδασύνθη, τραπεῖν εἶχε τὸ ψιλὸν εἰς δασύ· ἐροῦμεν οὖν ὅτι κατὰ διάλεκτον Ἰωνικήν· οἱ γὰρ Ἴωνες τοῖς δάσεσι ἀντὶ ψιλῶν χρῶνται· τὸ ἀφικόμεθα γὰρ ἀπικόμεθα, καὶ τὸ οὐχὶ οὐκὶ, οὕτω καὶ τὸ ἠϋθ’ ὀμίχλη. ἠΰτ’ ὀμίχλη [παρὰ τὸ μὴ ἔχειν is a mistake]); Etym. Magnum, Kallierges, p. 624 ( Ὁμίχλη: Ὁ παχὺς καὶ ὑγρότατος ἀήρ. Παρὰ τὴν ὁμοῦ εἴλησιν τῶν νεφῶν, ὁμίλη· καὶ πλεονασμῷ τοῦ χ. Ἢ παρὰ τὸ ὁμοῦ ἔχειν εἴλησιν· ἢ παρὰ τὸ τοῖς ὄμμασι παρέχειν ἀχλύν); Eustathius, Comm. Il. 1, 182 Van der Valk (Αἰολικῶς δὲ ψιλοῦται τὸ ὀμίχλη, ὡς δῆλον ἐκ τῆς ἐνταῦθα συναλιφῆς· φησὶ γάρ «ἠΰτ’ ὀμίχλη». [Ἔτι δὲ καὶ Ἰωνικῶς ἔχει τὴν ψιλήν, κοινῶς δέ γε δασύνεται παρὰ τὴν ὁμοῦ εἴλησιν. εἰσὶ δὲ οἳ καὶ ἄλλως ψιλοῦσιν αὐτὸ παρὰ τὸ ἀχλύειν, δι’ ἧς ἀχλύονται ὄμματα.]); Ps.-Zonaras, Lexicon, omicron, p. 1447 (Ὁμίχλη. σκότος· ἀορασία. ἢ παχὺς καὶ ὑγρὸς ἀήρ. οἱονεὶ ὁμοΐλη τις οὖσα. παρὰ τὸ ὁμοῦ καὶ τὴν εἵλησιν τῶν νεφῶν, ὁμίλη, καὶ πλεονασμῷ τοῦ χ ὁμίχλη)

Modern etymology

Within Greek, belongs with ὀμείχω "to urinate" (< "to make water"), despite Beekes' reservations. It is cognate with Arm. meg "mist, fog" and Slavic mьgla "mist", Lith. miglà "id."

Persistence in Modern Greek

MG still has ομίχλη "mist"

Entry By

Le Feuvre