δαμάζω

Validation

Yes

Word-form

δέμας

Transliteration (Word)

demas

English translation (word)

bodily frame

Transliteration (Etymon)

damazō

English translation (etymon)

to tame

Author

Scholia in Batrachomyomachia

Century

varia

Source

Idem

Ref.

scholion 81

Ed.

A. Ludwich, Die Homerische Batrachomachia des Karers Pigres: nebst Scholien und Paraphrase, Leipzig, 1896

Quotation

δέμας σημαίνει δύο· τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνηκός. καὶ τὸ μὲν ζῶν ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ δέω τὸ δεσμῶ, τὸ συνδεδεμένον ὂν τῇ ψυχῇ. τὸ δὲ τεθνηκὸς ἀπὸ τοῦ δαμάζω, τὸ δεδαμασμένον οἷον

Translation (En)

Demas "bodily frame" has two meanings: it designates the living body and the dead one. When it is the living body, its etymology is deō "to bind", because it is that which is bound with the soul. But when it is the dead body, its etymology is damazō "to tame", as it has been tamed.

Comment

This is a nice example of complementary etymology. In Homer the word applies to living beings only; after Homer, it became a poetic word which can occasionally be used also for dead bodies (Sophocles). Scholiasts distinguished consequently two contextual meanings for which they give two different etymologies. The first one, linking demas with deō "to bind", is often found in scholiastic and philosophical literature. The "invention" of the etymological link with damazō "to tame", which has the same initial consonant sequence [d-m], is the logical consequence of the etymological link with deō "to bind": if demas is what binds the soul, this can no longer be the case after death, when the soul leaves the body and is no longer bound by anything. Therefore the word had to be motivated differently: in that case the etymology relies on the frequent use of the passive ἐδμήθη "he was tamed" with the meaning "he was killed" in Homer. The idea that one and the same word can have two different etymologies was not a problem for Greek philosophy, and each etymon was assigned to a specific context of use of the considered word. The etymologies are not competing, but complementary, each accounting for one context

Parallels

Tzetzes, Exegesis in Iliadem 1.115, schol. 69 (πλὴν γίνωσκε καλῶς τὰς ἐτυμολογίας αὐτῶν· καὶ δέμας μὲν τὸ ζῶν λέγων, ἐτυμολόγει παρὰ τὸ δεδέσθαι καὶ συνεστηκέναι. τὸ δὲ τεθνηκὸς λέγων δέμας πάλιν παρὰ τὸ δεδμῆσθαι καὶ δαμασθῆναι καὶ διαλυθῆναι καὶ σῶμα δὲ πάλιν τὸ ζῶν παρὰ τὸ σῶον εἶναι καὶ σώζεσθαι. τεθνηκὸς δὲ παρὰ τὸ σῆμα καὶ σημεῖον εἶναι τοῦ ποτε ζῶντος, δέμας νῦν τὸ ζῶν σῶμα); Scholia in Batrachomyomachia 81 (δέμας] τὸ ἑαυτοῦ σῶμα. M. —ὠχρὸν δέμας: δέμας σημαίνει δύο· τὸ ζῶν καὶ τὸ τεθνηκός. καὶ τὸ μὲν ζῶν ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ δέω τὸ δεσμῶ, τὸ συνδεδεμένον ὂν τῇ ψυχῇ. τὸ δὲ τεθνηκὸς ἀπὸ τοῦ δαμάζω, τὸ δεδαμασμένον οἷον); Scholia in Lycophronem 41, 19-22 (δέμας τὸ ζῶν σῶμα παρὰ τὸ δεδέσθαι καὶ συνεστηκέναι. δέμας δὲ λέγεται καὶ τὸ τεθνηκὸς παρὰ τὸ δμῶ τὸ δαμάζω τὸ δαμασθὲν καὶ λυθέν)

Modern etymology

Probably from root *dem- "to build" (δέμω, δόμος) (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

No

Entry By

Le Feuvre