ἄτερ + ὕπνος

Validation

Yes

Last modification

Fri, 07/01/2022 - 01:01

Word-form

ἄτερπνος

Transliteration (Word)

aterpnos

English translation (word)

awake?

Transliteration (Etymon)

ater + hupnos

English translation (etymon)

without + sleep

Author

Etym. Genuinum

Century

9 AD

Source

Idem

Ref.

Etym. Genuinum, alpha 1349

Ed.

F. Lasserre and N. Livadaras, Etymologicum magnum genuinum. Symeonis etymologicum una cum magna grammatica. Etymologicum magnum auctum, vol. 2, Athens: Parnassos Literary Society, 1992

Quotation

Ἄτερπνος· οὕτως ὁ ἄγρυπνος παρὰ Ῥηγίνοις (Stes. fr. 74, Ibyc. fr. 47)· παρὰ τὸ ἄτερ καὶ τὸ ὕπνος γίνεται ἀτέρυπνος, ὁ χωρὶς ὕπνου ὤν, καὶ κατὰ συγκοπὴν τοῦ υ ἄτερπνος 

Translation (En)

Aterpnos: this is how the sleepless one is called in Rhegium. From ater "without" and hupnos "sleep" comes *aterupnos, the one who is 'deprived of sleep' and through syncope of the [u], aterpnos

Comment

The word is most probably a ghost-word and is not found in Page's edition of Stesichorus and Ibycus, two poets who allegedly used the word. If it ever existed, it is a privative of τερπνός meaning "unpleasant", but if such a word qualified sleep, it could well be reinterpreted as "sleepless" on the model of ἄγρυπνος which is given as equivalent by the Genuinum. Then an etymology (or a pun already in the original poem?) parsed it as "without sleep", and found its way down to Byzantine Etymologica. Choeroboscus, Epimerismi in Psalmos p. 77-78, gives the word as a regular privative compound of τερπνός (Τὰ εἰς ΟΣ ὀνόματα ἐν τῇ συνθέσει ἀναβιβάζουσι τὸν τόνον, κακὸς ἄκακος, σεμνὸς ἄσεμνος, τερπνὸς ἄτερπνος), which could confirm that the word was indeed used by some poets, with the expected meaning.

Parallels

Etym Magnum, Kallierges p. 163 (idem); Etym. Gudianum, upsilon, p. 543 (Ὕπνος, ὁ ὑπόνοος, ἀφαιρεῖ τὸν νοῦν, ὅθεν ἄτερπνον φασὶ τὸν ἄϋπνον)

Modern etymology

Privative compound of τερπνός, belonging with τέρπομαι, ἀτερπής. Cognate with Sur. tarpati "to be satisfied" (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

Only τερπνός survives in Modern Greek as 'pleasant' and especially in the phrase "το τερπνόν μετά του ωφελίμου" ("the pleasant along with the useful").

Entry By

Le Feuvre