ὄρχος

Validation

No

Word-form

ὀρχήσασθαι

Transliteration (Word)

orkheomai

English translation (word)

to dance

Transliteration (Etymon)

orkhos

English translation (etymon)

row

Author

Orion

Century

5 AD

Source

Idem

Ref.

Etymologicum, omicron, p. 114

Ed.

F. Sturz, Orionis Thebani etymologicon, Leipzig, Weigel, 1820

Quotation

Ὀρχήσασθαι. παρὰ τὸ ὀρέγειν καὶ ἐκτείνειν τὰς χεῖρας. ἢ παρὰ τοὺς ὄρχους, ἐν οἷς ἐχόρευον, καὶ ὁ χορὸς, ὀρχός τις ἐστὶ, κατὰ μετάθεσιν στοιχείου.

Translation (En)

Orkhēsasthai "to dance": from "to stretch" (oregein) and extend the hands (kheiras). Or from the rows (orkhous) in which they were dancing – and the choir (khoros) is an *orkhos "dance", as it were, through metathesis of the letter

Comment

The verb is assumed to be derived from the word meaning "row, line", referring to the position of dancers. This descriptive etymology requires no formal manipulation, is morphologically regular from our modern point of view, and the original meaning would be "to walk/move in a row"

Parallels

Etym. Gudianum, omicron, p. 437 (idem); Etym. Magnum, Kallierges, p. 634 (Ὀρχηστής: Τὴν τάξιν τῆς φυτείας ὀρχοὺς εἰώθασι λέγειν οἱ ποιηταί· καὶ οἱ ὀρχησταὶ ἐντεῦθεν, ὅτι κατὰ τὴν τῶν βοτρύων συγκομιδὴν ἐν τοῖς τόποις τούτοις, ἐπειδὰν ἔτυχον τρυγῶντες, ἀπήρχοντο τῷ θεῷ χορεύοντες, καθάπερ κωμῳδοί· ἐξ οὗ καὶ τὸ ὀρχῶ ὀρχήσω. Οἱ δὲ, παρὰ τὸ ὀρέγειν καὶ ἐκτείνειν τὰς χεῖρας, κατὰ τροπὴν τοῦ γ εἰς χ); Ps.-Zonaras, Lexicon, omicron, p. 1472 (idem)

Bibliography

On the relationship between ὀρχέομαι "to dance" (in a row) and ὄρχος "row", see Le Feuvre, Ὅμηρος δύσγνωστος. Réinterprétations de termes homériques à date archaïque et classique, Geneva, Droz, 2015, p. 520

Modern etymology

The etymology is disputed. Watkins related it to a verb meaning "to mount (sexually)" (Beekes, EDG). Others relate it to ἔρχομαι (Frisk, GEW), or to ὄρχος (Le Feuvre 2015)

Persistence in Modern Greek

Modern Greek still has the derivatives όρχηση, ορχήστρα, but the verb is no longer used

Entry By

Le Feuvre