γάμος

Validation

Yes

Word-form

δάμαρ

Transliteration (Word)

damar

English translation (word)

spouse, wife

Transliteration (Etymon)

gamos

English translation (etymon)

wedding

Author

Etymologicum Symeonis

Century

12 AD

Source

Idem

Ref.

Delta 30a

Ed.

Baldi, Etymologicum Symeonis (Γ—Ε) [Corpus Christianorum. Series Graeca 79] Turnhout, Brepols, 2013

Quotation

Δάμαρ· ἡ γαμετή· παρὰ τὸ γάμον, γάμαρ καὶ δάμαρ

Translation (En)

Damar "spouse: : the married one; from gamos "wedding", ‹one derives› gamar and then damar

Comment

The etymology relies on the semantic link between "wife" and "marriage" and the common phonetic sequence [am]. From the formal point of view, it implies a phonetic manipulation, a modification of the initial consonant [g] into [d]: the fact that the two consonants are contiguous in alphabetic order may have played a role, since in the mind of Greek etymologists, this contiguity establishes a "natural" relationship between them. This manipulation is reversible: conversely, γάμος is etymologized from δαμάζω. See s.v. γάμος

Parallels

Etymologicum magnum, Kallierges p. 246, 41 (παρὰ τὸ γάμον, γάμαρ καὶ δάμαρ); Scholia in Euripidis Hecubam, Sch. 493 (δάμαρ ἐτυμολογεῖται ἀπὸ τοῦ δαμάζεσθαι ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς, ἢ ἀπὸ τοῦ γάμος γάμαρ καὶ δάμαρ).

Attempt to reconcile the two competing etymologies by δαμάζω and γάμος: Additamenta in Etymologicum Gudianum 308 (εἴωθεν δὲ τὸ δ εἰς γ τρέπεσθαι, ὡς γάμος· δάμος γάρ ἐστιν, ἐν ᾧ ὑποτάττεται ἡ γυνὴ τῷ ἀνδρί. ἔνθεν καὶ δάμαρ καλεῖται.); Epimerismi homerici, upsilon 35 (γάμος ἀπὸ τοῦ δάμος, ὁ δαμαστικὸς τῶν θηλείων, ὅθεν τὰς παρθένους άδαμάστους λέγουσιν); Etym. Magnum, Kallierges p. 220

Modern etymology

Unclear, may be derived from the name of the "house" domos (Beekes, EDG)

Persistence in Modern Greek

The word is not used in Modern Greek

Entry By

Le Feuvre